Avís Legal

1. DADES DE L’EMPRESA

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

TITULAR: APLICACIONES TÉCNICAS PROCESOS PRODUCTIVOS, S.L. (d’ara endavant ATPP Lleal®) inscrit al Registre Mercantil de Barcelona al Volum 40562, Foli 58, Full B367361. NIF B64889587.

ADREÇA: C. Lisboa, 12 - 08210 de Barberà del Vallès - Barcelona - España. 

TELÉFONO: +34 937 812 099

EMAIL: atpp@atpplleal.com

 

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a aquest web o la seva utilització en qualsevol forma implica l’acceptació de totes i cada una de les presents condicions generals d’ús i de les que, unilateralment, en qualsevol moment, pot establir ATPP Lleal®. En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant o usuari l’atenta lectura de les condicions generals d’ús vigents en cada una de les ocasions en què accedeixi al web.

La utilització de determinats serveis implicarà l’acceptació, sense cap reserva, de les normes particulars o instruccions que ATPP Lleal® pugui establir en qualsevol moment amb caràcter específic, substitutiu o complementari al de les presents condicions generals.

 

3. CONDICIONS D’UTILITZACIÓ

Els usuaris utilitzaran els continguts i serveis facilitats per ATPP Lleal® de conformitat amb aquestes Condicions Generals i amb estricta subjecció a la legalitat vigent, i assumiran les responsabilitats que els corresponguin per les conductes o activitats que, en qualsevol forma, puguin resultar il·lícites o lesives per drets de tercers o que puguin perjudicar, impedir o limitar la utilització d’aquest lloc web a altres usuaris.

En particular, i a títol merament indicatiu i no limitatiu, els usuaris es comprometen a no transmetre o difondre a través de www.atpplleal.com missatges, imatges, fotografies, software, dades o continguts que:

 • De qualsevol forma contravinguin o atemptin contra drets fonamentals reconeguts per l’ordenament jurídic.
 • Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, discriminatòries per raó de sexe, raça, religió o ideologia, o, en general, siguin contràries a la llei, a la moral o a l’ordre públic.
 • Siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats, obscens o extemporanis.
 • Es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a tercers, llevat de prèvia i suficient autorització del seu legítim titular.
 • Lesionin o puguin lesionar el dret a l’honor, a la intimitat personal, a la pròpia imatge de terceres persones o infringeixin la normativa sobre el secret o confidencialitat de les comunicacions.
 • Constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
 • Continguin virus, cavalls de Troia, cucs, bombes de temps o qualsevol altre material o programa que pugui danyar o alterar el funcionament d’equips o sistemes informàtics.

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que ATPP Lleal® pugui sofrir, directament o indirecta, com a conseqüència de l’incompliment de la normativa vigent o de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals d’ús d’aquest lloc web.

ATPP Lleal® es reserva el dret de denegar, unilateralment i en qualsevol moment, l’accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús, i sense necessitat de previ avís o justificació.

 

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

4.1 Propietat Industrial

Els signes distintius, gràfics o denominatius que apareixen en aquest lloc web són propietat d’ATPP Lleal® o d’altres persones físiques i jurídiques que tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los. Per consegüent, queda prohibida la seva utilització per part de tercers a qui els manqui la corresponent autorització.

L’eventual presència en aquest lloc de signes distintius de titularitat aliena a la ressenyada en el paràgraf anterior s’efectua amb l’autorització dels seus legítims propietaris, sempre amb el degut respecte als seus drets.

 

4.2 Noms de domini

En el mateix sentit a allò referit a l’apartat anterior, el nom de domini www.atpplleal.com i tots els que serveixin per accedir de forma directa a aquest lloc web són de titularitat exclusiva d’ATPP Lleal® o bé el seu ús ha estat cedit pel seu legítim titular. La seva indeguda utilització en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits per seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos a la Llei.

 

4.3 Drets d’Autor

4.3.1 Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, gravacions, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc web, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

4.3.2 queden exceptuats d’aquesta protecció aquells arxius o programes d’ordinador no titularitat d’ATPP Lleal® i d’accés gratuït (freeware) que l’usuari pugui descarregar-se des de diverses pàgines d’aquest lloc web amb el fi de possibilitar o facilitar-ne l’accés. Es tracta, en tot cas, d’aplicacions que tenen el caràcter de domini públic per expressa voluntat dels seus autors.

 

4.4 Ús personal

L’usuari queda expressament autoritzat per ATPP Lleal® a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar al seu disc dur o en un altre suport físic, les creacions intel·lectuals protegides i qualsevol altre contingut o actiu emparat o no per un dret d’exclusiva, sempre que es faci per a fins personals i privats de l’usuari, sense finalitat comercial o de distribució, i sense modificar, alterar o descompilar els continguts anteriors. Aquesta facultat d’ús personal s’entén reconeguda sempre i quan es respectin intactes les advertències als drets d’autor i de propietat industrial aquí realitzades i no suposa la concessió de llicència a l’usuari.

Qualsevol altra utilització de les creacions intel·lectuals o continguts d’aquest lloc web requerirà l’autorització expressa i per escrit d’ATPP Lleal®.

 

4.5 Reserva d’accions

L’ús dels continguts o serveis de www.atpplleal.com no implica ni suposa la concessió de llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial o sobre qualsevol altre dret.

L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pugui perjudicar-los, reservant-se en tot cas ATPP Lleal® l’exercici dels mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

 

5. ENLLAÇOS

En aquest lloc web, l’usuari trobarà diversos enllaços que el conduiran a pàgines web independents de www.atpplleal.com, amb la finalitat de facilitar i animar l’accés a altres fonts d’informació a Internet relacionades amb l’activitat d’ATPP Lleal®, o de caràcter general.

ATPP Lleal® no es fa responsable dels continguts als que s’accedeixi en virtut dels enllaços mencionats, ni de les modificacions que s’hi porten a terme, ni de l’ús que se’n realitzi, ni tampoc de la seva disponibilitat tècnica.

No obstant, ATPP Lleal® es compromet a fer el possible per evitar l’existència al seu lloc web d’enllaços a llocs de contingut il·legal, que promouen activitats il·lícites, racistes o xenòfobes o que,  en general, atempten contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulnerin els valors i drets reconeguts per la Constitució Espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans. En cas que tingui coneixement efectiu que la informació a la que remet algun enllaç és il·lícita, ATPP Lleal® es compromet a actuar amb la deguda diligència per eliminar o inutilitzar dit enllaç.

En cas que el titular d’algun lloc web estimi que algun enllaç establert des de www.atpplleal.com menyscabi de qualsevol manera els seus drets o li suposi el més mínim perjudici, tan sols ho ha de comunicar mitjançant l’enviament d’un e-mail o per qualsevol altre medi, amb la confiança que l’enllaç sigui donat de baixa immediatament, o modificat de forma satisfactòria per l’interessat, sense necessitat d’ulteriors tràmits o explicacions per part seva.

 

6. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Malgrat ATPP Lleal® tracti d’oferir als usuaris del web la informació més completa, útil i actualitzada possible, no es garanteix l’exactitud, actualització i operativitat dels seus continguts i serveis i, per tant, expressament, eludeix tot tipus de responsabilitat pels possibles danys i perjudicis de qualsevol índole que els usuaris puguin sofrir per la utilització de dades incompletes, inexactes o desactualitzades o per la possible suspensió, cancel·lació o inoperativitat dels seus continguts o serveis.

Els usuaris han de ser conscients que, en tot cas, la utilització dels continguts i serveis d’aquest web la fan al seu propi risc i sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que ATPP Lleal® NO garanteix:

 • L’operativitat o disponibilitat dels seus continguts o serveis. No obstant, quan sigui raonablement factible o previsible, s’advertirà als usuaris de possibles interrupcions del seu funcionament.
 • La utilitat, exactitud, actualització o infal·libilitat dels seus continguts o serveis per a la presa de decisions o realització de cap activitat en particular. Les informacions, tant pròpies com de tercers que apareixen al lloc web es proporcionen “tal com estan”, sense garanties de cap tipus en quant a exactitud i actualització. En conseqüència, ATPP Lleal® no es fa responsable dels possibles perjudicis que la seva utilització puguin causar.
 • La privacitat i seguretat de la utilització dels seus serveis, ni que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de l’accés o utilització que els usuaris puguin fer dels seus continguts o serveis i, conseqüentment, exclou tota responsabilitat a tal respecte.
 • L’absència de virus ni de qualsevol altre element nociu introduïts o subministrats per proveïdors de continguts o serveis, o per altres usuaris o tercers que puguin produir alteracions o problemes de qualsevol tipus en els sistemes informàtics (software i hardware) dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes informàtics.
 • La licitud dels continguts subministrats sobre la base d’informació proporcionada per tercers proveïdors, col·laboradors o usuaris. No obstant, ATPP Lleal® es compromet a fer el possible per evitar l’existència al seu lloc de continguts il·lícits i, en cas que tingui coneixement efectiu d’aquests continguts, eliminar-los o impedir-ne l’accés.
 • En qualsevol cas, ATPP Lleal® agraeix anticipadament tota classe de suggeriments, rectificacions o comentaris que contribueixin a evitar o esmenar qualsevol tipus d’incidència o irregularitat de la manera més ràpida i eficient possible.

 

7. MODIFICACIÓ I TERMINACIÓ DE SERVEIS

Si bé, en principi, la duració d’aquest lloc és indeterminada, ATPP Lleal® es reserva el dret de modificar, suspendre o donar per acabada la prestació dels seus serveis o continguts, tot o en part, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís als usuaris.

Tanmateix, ATPP Lleal® podrà modificar en qualsevol moment les condicions d’ús d’aquest web.

 

8. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals d’Ús es regeixen per les Lleis espanyoles.

Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de www.atpplleal.com es substanciarà davant la jurisdicció espanyola.

La manera més senzilla i eficaç per sol·licitat qualsevol aclariment o per formular qualsevol tipus de queixa, suggeriment o comentari, és enviant un e-mail.

 

 

© 2015-2021 All rights reserved. ATPP Lleal®